A workshop on Dogen

A Workshop on Dogen

Date and time: 8th (15:30-18:30) and 9th (9:00-12:00) September 2018

Venue: Faculty of Letters, Kyoto University

Participants:
Yasuo Deguchi (Kyoto)
Shinya Moriyama (Shinshu)
Shigeru Taguchi (Hokkaido)
Naozumi Mitani (Shinshu)
Hayato Saigo (Nagahama Bio)
Naoya Fujikawa (Tokyo Metropolitan)
Takeshi Sakon (Osaka City)

Organizers: Yasuo Deguchi, Takuro Onishi (Kyoto), Shinya Aoyama (Kyoto)